KSÜ Edebiyat İncelemeleri Merkezi Yönetmeliği…

KSÜ Edebiyat İncelemeleri Merkezi Yönetmeliği…

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDEM) Yönetmeliği, yayımlandı…

Bugünkü (9 Eylül 2019 tarih ve 30883 sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan EDEM Yönetmeliği, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlandı.

YÖNETMELİK ŞÖYLE

9 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30883

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ

EDEBİYAT İNCELEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (EDEM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevleri ile bu organların çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (EDEM): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ),

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Kahramanmaraşlı şair, yazar ve halk ozanlarının yazılı ve sözlü edebiyat ürünlerini derlemek, bir araya getirmek, üzerinde bilimsel çalışmalar yapmak/yaptırmak ve yayın konusunda destek sağlamak, yetenekli gençleri yaratıcı yazma eğitimi yoluyla geleceğe hazırlamak ve şehrimizdeki tüm edebiyat faaliyetlerini desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kahramanmaraş’ın edebiyat birikimi ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Kahramanmaraş’ta yayımlanmış ve yayımlanan edebiyat kültür ve sanat içerikli gazete ve dergilerdeki edebî yazıları derlemek, üzerinde çalışmalar yapmak ve yayımı konusunda destek sağlamak.

c) Üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerin edebî/bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla periyodik yayınlar yapmak.

ç) Yazılı ve sözlü edebiyatın ilgili alan ve konularında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırıcılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırmaları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

d) Kahramanmaraş’ın edebiyat birikimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, bilgi şölenleri, kongreler, televizyon programları, kurslar, çalıştaylar, atölyeler, yarışmalar, teşvik ödülleri, edebiyat festivalleri düzenlemek, düzenlenmesine katkı sağlamak ve yazarlık girişimciliğini desteklemek.

e) Kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar, programlar gerçekleştirmek, yayınlar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek ayrıca bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışmak.

g) Yapacağı her türlü faaliyetler ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak, protokoller düzenlemek, talep edildiği takdirde danışmanlık hizmeti sunmak.

ğ) Yaratıcı yazarlık, senaryo ve reklam yazarlığı, medya okur-yazarlığı gibi alanlarda ücretli kurslar ve atölyeler düzenlemek ve danışmanlık hizmeti sunmak.

h) Lisans ve lisansüstü programların Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarına destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin konusunda uzman öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Görevi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısı/yardımcılarının da görevi sona ermiş sayılır.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcıları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

ç) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde (c) bendinde belirtilen usule göre gerekli işlemleri yapmak.

d) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

e) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

f) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

d) Gerekli resmî evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.

(2) Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Müdür ve Müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdür tarafından önerilen Üniversitede kadrolu ve tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az dört üye ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt ve üst komisyonlar oluşturabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmî kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

e) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve değerlendirmeler yapmak.

f) Bilimsel araştırma faaliyetleri konusunda projeler üretmek.

g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, personel ihtiyacı, projelerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak, gerektiğinde bu konularda Müdüre düzenleme yetkisi vermek.

h) Müdürün önerileri doğrultusunda özelde Kahramanmaraş edebiyat alanıyla alakalı olmak üzere proje ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapılacak işleri düzenlemek.

Merkezin birimleri

MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili aşağıdaki birimler oluşturulur:

a) Edebi Eserler Birimi.

b) Halk Ozanları Birimi.

c) Medya Birimi.

ç) Yaratıcı Yazarlık Eğitimi Birimi.

(2) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Birinci fıkrada belirtilenler dışında, gerektiğinde ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde başka birimler kurulabilir.

(4) Birimlerin her biri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre seçilen ve Müdür tarafından görevlendirilen bir birim sorumlusu tarafından yönetilir.

(5) Her birim birden fazla proje çalışması yürütebilir. Birim sorumlusu, ilgili projelerin yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını karşılamak üzere gerekli görevlendirmeler, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılır.

Öğretim elemanları ve uzmanlar

MADDE 15 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları ve uzmanlar görev dağılımlarına göre; Merkezin periyodik toplantılarına katılmak, projelerde görev almak, bulundukları birimlerin işleyişini sağlamakla yükümlüdürler.

Malzeme ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, malzeme ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019, 13:54

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER
izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort türk ifşa