banner460

Akaryakıt satın alınacak

Akaryakıt satın alınacak

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, akaryakıt satın almak için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 27 Eylül 2019)

AKARYAKIT ALIMI

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/465720

1-İdarenin

a) Adresi: İSMET PAŞA MAH. TRABZON CAD. ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ KAT:9 NO:65 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası: 3442235570 - 3442235575

c) Elektronik Posta Adresi: kahramanmarasyikob@gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: Kurşunsuz Benzin (95 Oktan-Diğer) 7.000,00-Litre, Euro Dizel Motorin (Diğer) 35.000,00-Litre (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)

b) Teslim yerleri: Akaryakıt Alım Yerleri Teknik Şartname ile ekte sunulmuştur.

c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2020 tarihinden itibaren Akaryakıt vermeye başlanacak, ihale konusu akaryakıt ihtiyaç duyuldukça Valiliğimiz ve Başkanlığımız, Makam ve Hizmet araçları, Jeneratörlere, Vali Konağında bulunan Çim Biçme Motorlarına ve jeneratörlerine 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün jeneratörleri ile 11 İlçe Kaymakamlık Konutunun jeneratörleri ve benzeri giderleri için, 31/12/2020 tarihine kadar pey der pey teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU (İSMETPAŞA MAH. TRABZON CAD. ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ KAT:14 TOPLANTI SALONU DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ)

b) Tarihi ve saati: 15.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 Sayılı Petrol Kanunda ilgili mevzuat uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) dan almış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayii olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK)'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı '(İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Lisansı) ve Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi (Belgesinin aslı veya idare tarafından onaylanmış Aslı Görülmüştür suretleri)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU (İSMETPAŞA MAH. TRABZON CAD. ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ KAT:14 TOPLANTI SALONU DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ) ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

https://youtu.be/eZkiRAO6eKU

Canlı Skor

banner451

banner452

banner454

banner455

banner462

banner456