lida yorumları antalya escort

Akaryakıt satın alınacak

Akaryakıt satın alınacak

Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanlığı; akaryakıt (motorin 220.000 litre, kurşunsuz benzin 95 oktan 4.000 litre) almak için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Pazarcık Gazetesi, 5 Kasım 2019)

2020 YILI AKARYAKIT ALIMI

PAZARCIK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/554667

1-İdarenin

a) Adresi: MENDERES KARTALKAYA BULVARI 85 46700 PAZARCIK/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası: 3443114314 - 3443115884

c) Elektronik Posta Adresi: info@pazarcik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: Motorin 220.000 Litre, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 4.000 Litre (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)

b) Teslim yeri: Yüklenicinin Pompa İstasyonu

c) Teslim tarihi: İdare araçlarının ihtiyacına göre yüklenicinin pompa istasyonunda akaryakıt alımı yapacaktır. Yaklaşık olarak aylık 20.000 litre motorin ve 400 litre benzin alımı yapılacaktır. Miktarlar ortalama olup miktarlarda farklılık oluşması söz konusudur

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Menderes Mahallesi Kartalkaya Bulvarı No:85 Pazarcık Belediyesi Toplantı Salonu Pazarcık / Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saati: 05.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye giren istekli ihale dosyası içerisinde Dağıtıcı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından verilmiş olan ve süresi dolmamış Dağıtıcı Lisans Belgesi. İstekli Akaryakıt Bayisi ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Almış olduğu ve süresi dolmamış Bayii Lisansı ile birlikte bayilik sözleşmesini sunmak zorundadır.Akaryakıt alımı idarenin araçları tarafından yüklenicinin akaryakıt istasyonundan yapılacağından yüklenicinin akaryakıt istasyonu Belediye garajına en fazla 5 km mesafede olacaktır. İstekliler, araçlara akaryakıt ikmali yapılabilecek istasyonları gösteren harita, kroki veya adres listesini verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Menderes Mahallesi Kartalkaya Bulvarı No:85 Pazarcık Belediyesi İhale Servisi Pazarcık / Kahramanmaraş adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

gaziantep escort