Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazarcık ilçesinde Özel eğitim okul/sınıflarında Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Özel Eğitim Taşıma Planlamasında belirtilen 41 öğrencinin 4 araç ve 4 rehber personel (Personel 4 ay 127 gün) ile 5 taşıma merkezi okula 181 iş günü taşınması işini ihaleye çıkardı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Pazarcık Gazetesi, 16.08.2019)

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

PAZARCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Pazarcık ilçesinde Özel eğitim okul/sınıflarında Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Özel Eğitim Taşıma Planlamasında belirtilen 41 öğrencinin 4 araç 4 rehber personel ile 5 taşıma merkezi okula 181 iş günü taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/385005

1-İdarenin

a) Adresi: AHMET BOZDAĞ Mah. KARTALKAYA Bul. HALK EĞİTİM MERKEZİ Sit. No: 302 / A PAZARCIK / KAHRAMANMARAŞ Bina Kodu: 4356084 46105 PAZARCIK/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası: 3442164900 - 3443115551

c) Elektronik Posta Adresi: pazarcik46@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Pazarcık ilçesinde Özel eğitim okul/sınıflarında Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Özel Eğitim Taşıma Planlamasında belirtilen 41 öğrencinin 4 araç ve 4 rehber personel (Personel 4 ay 127 gün) ile 5 taşıma merkezi okula 181 iş günü taşınması (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir)

b) Yapılacağı yer: FATİH İLKOKULU, GAZİ İLKOKULU, İSTİKLAL ORTAOKULU, PAZARCIK ÇİMKO İLKOKULU VR NARLI 26 OCAK ORTAOKULU MÜDÜRLÜKLERİNE

c) Süresi: İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: AHMET BOZDAĞ Mah. KARTALKAYA Bul. HALK EĞİTİM MERKEZİ Sit. No: 302 / A PAZARCIK / KAHRAMANMARAŞ Bina Kodu: 4356084 46105 PAZARCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati: 26.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci taşıma işi ayrı ayrı yada birlikte kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PAZARCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor