Dulkadiroğlu'nda kargir ev ve bağ ihale ile satılacak

Dulkadiroğlu'nda kargir ev ve bağ ihale ile satılacak

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı, Kahramanmaraş Merkez Dulkadiroğlu İlçesi’nde kargir ev ve bağı ihale ile satacak.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi. 9-11 Eylül 2019)

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dairemize borçlu mükellefe ait olup üzerinde haciz şerhimiz bulunan Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere Mah. Tololoğu Mevkii Ana Taşınmaz Niteliği Kagir Ev ve Bağ olan 127 Ada 9 Parselde kayıtlı, 3/6 hisseli (Hisseye isabet eden değer 1.138,88 m2) yüzölçümlü gayrimenkul 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94'üncü ve müteakip maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları:

1.Satış 03.10.2019 Perşembe günü saat 14:00 de başlayıp aynı gün tamamlanmadığı takdirde müteakip günlerde devam edilmek üzere Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Aslanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü 3.kat müdür odasında açık artırma usulü ile yapılacaktır. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilmiş olan rayiç değerin %75'ini ve rüçhanlı alacaklar varsa alacaklar toplamını ve satış masraflarını geçmesi şarttır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla birinci ihalede satışı yapılamayan gayrimenkul ikinci ihale tarihi olan 10.10.2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte satışa çıkarılacak, aynı gün sonuçlanmadığı takdirde müteakip günlerde devam edilecektir. İkinci ihalede rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını aşması halinde en çok artırana satış yapılacaktır.

2.Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkule biçilmiş rayiç bedelin %7,5'u oranında 6183 sayılı yasanın 10'uncu maddesinin 1-4 bendlerinde belirtilen değerlerde geçici teminat alınacaktır. Teminat dairemiz veznesine yatırılarak buna ait emanet makbuzu 03.10.2019 Perşembe günü gayrimenkulün satış saati olan 14:00'den önce satış komisyonuna ibraz edilecektir. Satış peşin para ile yapılır, alıcı isterse 3 günü geçmemek şartıyla süre talep edebilir. %18 Katma Değer Vergisi, Binde 5.69 Damga Vergisi ile tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergi(Emlak Vergisi v.b) ile takip masrafları (Bilirkişi Ücreti, Gazete İlan Bedeli ) satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün satılamaması halinde ise Bilirkişi Ücreti ile Gazete İlan Bedeli borçlu mükelleften tahsil edilir.

3.İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını faiz ve masrafları dahil iddialarının dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4.Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale kararı 6183 sayılı yasanın 97'inci maddesi uyarınca feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve en çok artırana ihale olunur. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz %5 den hesap olunur.

5.Satış şartnamesi Dairemiz ilan panosuna ilan tarihinde asılmış olup, istenildiği takdirde bir örneği satış servisinden temin edilebilir.

6.Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/4 dosya nosu ile Dairemize başvurmaları gerekmektedir. İlan olunur...../08/2019

İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bulunduğu Yer: Cilt: Sayfa: Ada: Parsel:

Kozludere Mah. 4 346 127 9

Adresi:Dereköy Mah. Bademli Mevkii Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:

Satışı yapılacak gayrimenkul tapuda K.Maraş Dulkadiroğlu İlçesi Kozludere Mah. Tololuğu Mevkii 127 Ada 9 Parselde kayıtlı, 3/6 hisseli(Hisseye isabet eden değer 1.138,88m2) yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Kargir Ev ve Bağ olup, taşınmaz üzerinde 1 adet yarı bodrum ve zemin kattan ibaret mesken yapı ile ayrıca bahçesinde meyve ağaçları ile üzüm asmaları bulunmakta , ayrıca yazlık yayla evi konumundadır.

Artırmaya Esas Olan Rayiç Bedel:55.000,00.-TL

Teminat Tutarı:4.125,00.-TL

MARAŞ POSTA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER