Onikişubat Belediyesine ait arsa ihale ile satılacak

Onikişubat Belediyesine ait arsa ihale ile satılacak

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediye Başkanlığı, Onikişubat Belediyesine ait Serintepe Mahallesi 6653 ada 3 nolu parselde kayıtlı 350,09 m2 yüzölçümlü tam taşınmazı satışa çıkardı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Kahramanmaraş Manşet Gazetesi, 7-9 Ağustos 2019)

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Serintepe Mahallesi 6653 ada 3 nolu parselde kayıtlı 350,09 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 13/06/2019 tarihli ve 2019/456 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.
  2. İhale 27 AĞUSTOS 2019 Salı günü saat 14:00 'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.
  3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 1.190.306,00 TL (Bir milyon yüz doksan bin üç yüz altı TL) Geçici Teminat Bedeli 35.710,00 TL (Otuz beş bin yedi yüz on TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
  4. Söz konusu parsel imar planında K2 olarak tanımlanmıştır.
  5. İhale ile ilgili tüm masraflar(Tellaliye %1+1,Dmaga vergisi binde 9,48,Karar pulu binde 5,68 ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.
  6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL ( Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
  7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 27 Ağustos 2019 Salı günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  8. Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15 ( on beş ) gün içerisinde pazarlık usulü ile satılır
  9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

· 2019 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

· Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

· İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

· Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

· Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

· Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

· İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

· Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

· İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

· Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

· Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

· Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

  1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor