Sebze ve meyve satın alınacaktır

Sebze ve meyve satın alınacaktır

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, sebze ve meyve satın almak için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, Kahramanmaraş Manşet Gazetesi, 14 Eylül 2019)

SEBZE VE MEYVE ALIMI (12 KISIM)

2'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SEBZE VE MEYVE ALIMI (12 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/424019

1-İdarenin

a) Adresi: Gazipaşa Mah.Gazi Kışlası Kışla Cad. 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası: 03442210008-2219689 - 3442210010

c) Elektronik Posta Adresi: msonaeren@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: SEBZE VE MEYVE ALIMI (12 KISIM) (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)

b) Teslim yeri: 2'nci Zh. Tug. K. lığı Tşn.(Tük.)-231 Mal Saymanlığı Depoları / KAHRAMANMARAŞ

c) Teslim tarihi: Mal teslimi sözleşmenin 10.2. maddesinde belirtilen işe başlama tarihinden itibaren; 1'İNCİ KISIM: ELMA, 6.000 KİLOGRAM; 01 Kasım 2019- 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 2'NCİ KISIM: PORTAKAL, 4.000 KİLOGRAM; 01 Aralık 2019 - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 3'ÜNCÜ KISIM: MANDALİNA, 3.500 KİLOGRAM; 01 Kasım 2019 - 01 Mart 2020 tarihleri arasında, 4’ÜNCÜ KISIM: KİVİ, 2.000 KİLOGRAM 01 Aralık 2019 - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 5'İNCI KISIM: MUZ, 6.000 KİLOGRAM; 01 Aralık 2019 - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında 6’NCI KISIM: HAVUÇ, 4.000 KİLOGRAM, 01 Kasım 2019 - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 7'NCİ KISIM: LAHANA KIRMIZI, 1.500 KİLOGRAM, 01 Kasım 2019 - 01 Mart 2020 tarihleri arasında, 8’İNCİ KISIM: KARNABAHAR, 2.000 KİLOGRAM, 01 Kasım 2019 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında, 9’UNCU KISIM: PIRASA, 1.000 KİLOGRAM, 01 Kasım 2019 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında, 10’UNCU KISIM: TURP, 1.000 KİLOGRAM, 01 Kasım 2019 - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 11'İNCİ KISIM: KESTANE KABAĞI, 2.000 KİLOGRAM, 01 Kasım 2019 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında, 12'NCİ KISIM: ISPANAK, 1.000 KİLOGRAM, 01 Kasım 2019 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında,arasında,İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TEBLİGATLI olarak yapılacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ilk iş gününde mal teslim edilecek/işe başlanacak ve iş belirtilen tarihte sona erecektir. Yükleniciye bu madde gereği ayrıca işe başlama tebligatı çekilmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: 2'nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı İslahiye / Gaziantep

b) Tarihi ve saati: 24.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı İslahiye / Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor