Taşınmazların kiralanması ihale edilecek

Taşınmazların kiralanması ihale edilecek

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, taşınmazların kiralanması için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 18 Eylül 2019)

          

KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar durumu

İrtifak hakkı tesis amacı

İrtifak hakkı süresi

Geçici teminat tutarı

İlk yıl irtifak hakkı bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Doğanlıkarahasan

386

3

11.135,41

Hali arazi

İmarsız

Projeye dayalı organize hayvancılık/ Hayvancılık

30 yıl

480,00

1.600,00

22.10.2019

10.00

2

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Doğanlıkarahasan

387

1

7.868,92

Hali arazi

İmarsız

Projeye dayalı organize hayvancılık/ Hayvancılık

30 yıl

333,00

1.110,00

22.10.2019

10,20

1. Yukarıda belirtilen taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, yukarıda yazılı tarih ve saatte, Müdürlüğümüz ihale odasında yapılacaktır.

2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a. Geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

b. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi ve gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği),

c. Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;

d. Kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

e. Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3. İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4. İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5. Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık/hayvancılık faaliyeti kapsamında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için;

a. Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmi beş bin adet hayvan kapasitesinden az olmaması,

b. Proje bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yedi yüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması, gerekir.

c. Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.

6. İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, imar planının yaptırılması uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla İrtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin % 20 si karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, ön izin sahibi adına irtifak hakkı tesis edilecektir. İrtifak Hakkı verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır.

7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019, 16:01

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

banner451

banner452