lida yorumları antalya escort bodrum escort

KAHRAMANMARAŞ'TA 16 MADENCİ RUHSAT BEDELİNİ ÖDEMEDİ

KAHRAMANMARAŞ'TA 16 MADENCİ RUHSAT BEDELİNİ ÖDEMEDİ
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 16 maden firmasının ruhsat bedellerini kanunun belirlediği süreçte ödemedikleri bildirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü (7 Haziran 2018 tarih ve 30444 sayılı) nüshasında yayımlanan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü” ilanına göre; Maden Kanununun 13 Üncü Maddesi Gereği 2016 ve/veya 2017 ve/veya 2018 Yılı ruhsat bedellerinin yasal süresi içerisinde ödenmediği tespit edildi.

 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İLAN ŞÖYLE

 

Aşağıda tablo halinde verilen ruhsat sahaları ile ilgili olarak, Maden Kanununun 13 üncü maddesi gereği 2016 ve/veya 2017 ve/veya 2018 yılı ruhsat bedellerinin yasal süresi içerisinde ödenmediği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, ruhsat sahiplerin ce beyan edilmiş ve Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında bulunan mevcut adreslerine tebligat gönderilmiş ancak yazılar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle, Maden Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir.” hükmü gereğince her bir ruhsat sahasına yeniden değerlenme oranında artış yapılarak 21.116,00 TL. (YirmibirbinyüzonaltıTL.) ve/veya 21.925,00 TL (Yirmibirbindokuzyüzyirmibeşlira) ve/veya 25.098,00 TL (Yirmibeşbindoksansekizlira) idari para cezası uygulanmıştır. Yürürlüğü devam eden (İptal edilmemiş olan) Ruhsat bedellerinin 3 (üç) ay içinde yatırılması gerekmekte olup bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilecektir. İptali yapılmış ruhsatların ruhsat bedelinin %70’i tutarlarının tebliğden itibaren bağlı bulunulan Defterdarlık/Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir.

Ruhsatlar için ayrı ayrı uygulanan 21.116,00TL. (YirmibirbinyüzonaltıTL.) ve/veya 21.925,00 TL (yirmibirbindokuzyüzyirmibeştürklirası) ve/veya 25.098,00 TL (yirmibeşbindoksansekizlira) idari para cezasının da 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 13’üncü maddesinin son fıkrasında, “Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri tarafından bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tahsil edilir. Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları ile ruhsat harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı’nın 442 nolu Tahsilat Genel Tebliğinin III/D-4 bölümünde “İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce (tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde) ödeyen kişiler indirim hakkından yararlanır ve idarî para cezasının dörtte üçü tahsil edilir” hükmü yer almaktadır. Uygulanan idarî para cezası kararının, tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde idarî para cezasının ödenmesi halinde, %25 oranında indirim uygulanacaktır.

Aynı tebliğin III/D-5 bölümünde “5326 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında “İdarî para cezası, Devlet Hazinesine ödenir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Uygulanan idarî para cezası kararının, tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde idarî para cezasının taksitlendirilerek ödenmesi için ilgili defterdarlığa başvurulması halinde ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla taksitlendirme hakkınız bulunmaktadır.

5326 sayılı Kanunun 27., 28., 29., 30. ve 31. maddelerinde idarî yaptırım kararlarına karşı başvuru yolu, başvurunun incelenmesi, itiraz yolu, vazgeçme ve kabul ile masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi hususları düzenlenmiş olup, tarafınıza uygulanan idarî para cezasına karşı 5326 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvuru hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde tarafınıza uygulanan idari para cezası kesinleşecektir.

Genel Müdürlüğümüz ve T. Vakıflar Bankası T.A.O arasında 29/11/2016 tarihinde imzalanan protokol gereği, Genel Müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası T.A.O nezdindeki İban numaralı hesapları kapatılıp, kurumsal tahsilat hesapları ile tahsilat işlemleri gerçekleştirildiğinden, ruhsat sahiplerine Maden Kanunu gereği mali eksikliklerin tamamlanması hususunda gönderilen tebligatlarda, ödemenin ülkemizdeki tüm T.Vakıflar Bankası Şubelerinden ""Kurumsal Tahsilat Hesaplarından"" ruhsata ait sicil veya erişim numarası ile bankaya ait internet hesabı veya doğrudan banka şubelerine müracaat etmeleri halinde tahsil işlemi gerçekleşecektir.(İptali yapılan ruhsatlar Vakıfbank aracılığıyla ödeme yapamayacaklar olup, bağlı bulunulan Defterdarlık*Vergi dairesine ruhsat bedeli %70’i tutarın ödenmesi gerekmektedir.)

Bu husus ilgili ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. İdari para cezalarının yatırılması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gerektiği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İli

Ruhsat Numarası

veya

Erişim Numarası

İdari Para Cezası Uygulanan Kişi/

Kuruluşun Adı Soyadı/Unvanı

3213 Sayılı Maden

Kanununun İlgili

Maddeleri

Uygulanan İdari Para Cezası

İle İlgili Makam

Onayının Tarih ve Sayısı

Uygulanan İdari Para Cezası

Tutarı (TL)

 veya Verilen Süre

1

ADANA

80688

FIDAN KUYUMCULUK VE INS. TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

06/09/2017-428913

21.925,00 (1 ay)

2

ADANA

200806796

YİĞİTHAN MADENCİLİK İNŞAAT OTO KİRALAMA

TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017/428357

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

3

ADANA

78406

SAFMETAL MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ.

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017/428268

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

4

ADANA

71165

CEYMER MERMER SAN. VE TIC. A. Ş.

13. Madde 1.fıkra

28.09.2017 tarih ve 435071 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme

süresi 1-bir ay

5

ADANA

81931

YG İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. Ş

13. Madde 1. fıkrası

07/12/2017 - 445591

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

6

ADANA

78406

SAFMETAL MADENCILIK NAKLIYAT INS. SAN. VE

TIC. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428268

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

7

ADANA

200700635

AYSER MADENCILIK TASOCAK. INS. TAAH. TUR.

SAN. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428269

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

8

ADIYAMAN

200611362

ALİMİNA MAD. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

9

ADIYAMAN

200800801

DAMLA MAD. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)

10

ADIYAMAN

62483

METALP MADENCİLİK KİMYA SANAYİ METAL

TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

11

ADIYAMAN

20052914

KAN-SU OPTİK MAD.İNŞTARIM VE HAY. PAZSAN.

TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017 / 428781

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

12

ADIYAMAN

200800027

DLS INTERNATIONAL ENTERPRISE MADENCILIK

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

13. Madde 1. fıkrası

06/09/2017 - 428753

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

13

ADIYAMAN

20052914

KAN-SU OPTİK MAD.İNŞTARIM VE HAY. PAZSAN.

TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1. fıkrası

29/03/2018 - 415640

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

14

ADIYAMAN

201200160

SYD MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ MEDİKAL

DANIŞMANLIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

19/03/2018 - 413878

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

15

ADIYAMAN

201200159

SYD MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ MEDİKAL

DANIŞMANLIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

19/03/2018 - 413879

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

16

ADIYAMAN

201200161

SYD MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ MEDİKAL

DANIŞMANLIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

14.03.2018 - 413034

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

17

AFYONKARAHİSAR

200704053

FENDI AKILLI

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430666 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

18

AFYONKARAHİSAR

20051524

AFBİMS YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MAKİNA

MADEN NAKLİYE TAAHHÜT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

19/03/2018 - 413912

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

19

AFYONKARAHİSAR

37839

AFYON DİYABAZ MER. SAN. TİC. AŞ.

13. Madde 1. fıkrası

14.03.2018 - 413082

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

20

AĞRI

17935

ZOR-ER MAD. İNŞ. PET. NAK. GÜVENLİK SAN.

TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

23.08.2017/426822

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

21

AĞRI

201100765

ÖMER ÇİÇEK

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409725

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

22

AKSARAY

201201160

MEHMET DİNÇ

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429478 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay  Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

23

AKSARAY

200700575

CÖMERTLER INSAAT MADENCILIK SANAYI VE

TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

07.09.2017 tarih ve 429451 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli

Üç ay (3 ay)

24

AKSARAY

20063215

DEDE YONUS GÜRSOY

13. Madde 1.fıkra

23/02/2018-408253

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

25

AMASYA

48860

KARADENİZ RADAR MADENCİLİK SANAYİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/03/2018 - 415386

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

26

ANKARA

20053880

YARARLI İNŞ TAAH TİC LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

10.10.2017 / 436838

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

27

ANKARA

20057631

CEM İNŞAAT HARFİYAT NAK. TAAH. VE

TUR. MAD. SN. TİC. LTD. Ş

13. Madde 1.fıkra

10.10.2017 / 436835

21.925,00 (1 ay)

28

ANKARA

200705924

ESERYOL İNŞAAT MAKİNE MAD. TAŞ.

TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

12.10.2017 / 437136

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

29

ANKARA

85646

ERKILIÇ NAKLİYAT HARFİYAT HAYVANCILIK

İNŞAAT GIDA PETROL MADENCİLİK TAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017 / 435554

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

30

ANKARA

85006

ERKILIÇ NAKLİYAT HARFİYAT HAYVANCILIK

İNŞAAT GIDA PETROL MADENCİLİK TAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

28.09.2017 / 435076

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

31

ANKARA

84344

BUYRUK MADEN. PET. OTO İNŞ. BAKL.

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

28.09.2017/435074

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

32

ANKARA

84364

BUYRUK MADEN. PET. OTO İNŞ. BAKL.

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

28.09.2017/435073

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

33

ANKARA

200801241

DELLA INSAAT MAD. SOSYAL HIZM.

TUR. GIDA SAN. VE TIC. LTD ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

02.12.2017 tarih ve 444608 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi  

1-bir ay Ruhsat  iptal edilmiştir.

34

ANKARA

41318

ANADOLU ENDÜSTRI MINERALLERI

SANAYIVE TICARET A.S.

13. Madde 1. fıkrası

07/09/2017 - 429340

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

35

ANKARA

85006

ERKILIÇ NAKLİYAT HARFİYAT HAYVANCILIK

İNŞAAT GIDA PETROL MADENCİLİK TAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

08/03/2018 - 412073

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

36

ANKARA

85646

ERKILIÇ NAKLİYAT HARFİYAT HAYVANCILIK

İNŞAAT GIDA PETROL MADENCİLİK TAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

09/03/2018 - 412109

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

37

ANKARA

200611866

YILMAZLAR PETROL NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13. Madde 1. fıkrası

08/03/2018 - 411880

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

38

ANKARA

20057631

CEM İNŞAAT HARFİYAT NAK. TAAH. VE

TUR. MAD. SN. TİC. LTD. Ş

13. Madde 1. fıkrası

09/03/2018 - 412107

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

39

ANKARA

69748

MERCANTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT. MÜH.

PEY. NAK. SAN. TİC. LTD.Ş Tİ.

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409709

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

40

ANKARA

200806698

CÖMERTGÜNGÖR MADENCİLİK İNŞAAT

SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409714

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

41

ANKARA

201001271

PARDUS MADENCİLİK SANAYİ VE

DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 408973

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

42

ANTALYA

20051228

NASUH TEZCAN MADENCILIK INSAAT

SANAYI TIC LTD STI

13. Madde 1.fıkra

08/09/2017-429765

21.925,00 (1 ay)

43

ANTALYA

200802871

HR MADENCİLİK SANAYİVE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

07.12.2017/445595

21.925,00 (1 ay)

44

ANTALYA

200807522

ÜNAL KARDEŞLER MAD. TAŞ. GIDA. SAN.

VE TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

07.12.2017/445597

21.925,00 (1 ay)

45

ANTALYA

200802872

HR MAD. SAN. VE TIC. LTD. STI

13. Madde 1.fıkra

20.05.2017 tarih ve

803375 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

46

ANTALYA

70954

ÇERKEZOGLU MERMER MADEN. INS.

TAAH. SAN TIC. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

20/11/2017 - 443055

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

47

ANTALYA

200807490

GEMINI MER. SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

13/09/2017 - 431188

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

48

ANTALYA

20050914

BERBEROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

08/03/2018 - 411894

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

49

ANTALYA

200805375

FATİH ATEŞ

13. Madde 1. fıkrası

02/03/2018 - 410883

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

50

ANTALYA

67686

BERBEROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

08/03/2018 - 411900

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

51

ARDAHAN

201000144

EKSEN YOL YAPI MADENİNŞ TAAH NAK

AKARYAKTİC VE SAN LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

18/09/2017-432582

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

52

ARDAHAN

201000144

EKSEN YOL YAPI MADENİNŞ TAAH NAK

AKARYAKTİC VE SAN LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

18/09/2017-432582

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

53

ARTVİN

67533

NORANDA MADENCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş.

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409708

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

54

AYDIN

69272

GÜMÜŞSU MADENCİLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

13.11.2017 / 441798

21.925,00 (1 ay)

55

AYDIN

80875

NAZLI MADENCİLİK HAF İNŞ. TAAH. ORM. ÜRN.

SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

07.12.2017/445596

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

56

AYDIN

200705913

DOLSIT MADENCILIK SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 430998 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat İptal edilmiştir.

57

AYDIN

71374

HIKMET YENIGÜN

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429776 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

58

AYDIN

73486

MEHMET IŞIK

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429781 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

59

AYDIN

69272

GÜMÜŞSU MADENCİLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

01/03/2018 - 410678

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

60

AYDIN

201000837

CALACATORO MADENCİLİK SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13. Madde 1. fıkrası

01/03/2018 - 410464

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

61

AYDIN

58131

ÖMER YÜKSEL ERTAŞ

13. Madde 1. fıkrası

02/03/2018 - 410802

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

62

BALIKESİR

20068973

GÖNEN MADENCILIK VEYAPI MALZEMELERI

SAN. VE TIC. A.S.

13. Madde 1.fıkra

06/09/2017-428778

21.925,00 (1 ay)

63

BALIKESİR

20068971

GÖNEN MADENCİLİK VEYAPI MALZEMELERİ

SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

14.09.2017 / 431782

21.925,00 (1 ay)

64

BALIKESİR

200703637

KRT MAD. SAN. VE TIC. A. Ş.

13. Madde 1.fıkra

09.03.2018/412133- ödenmeyen 2017 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

65

BALIKESİR

200706044

KRT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428421

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

66

BALIKESİR

200706186

KRT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428431

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

67

BALIKESİR

200706272

BALIKESİR EREN MADENCİLİK TAAHHÜT

NAKLİYAT İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

07/09/2017 - 429260

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

68

BALIKESİR

20056501

DIVAZ MADENCILIK INS. EMLAK NAK. SAN. VE TIC. A.S.

13. Madde 1. fıkrası

06/09/2017 - 428915

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

69

BALIKESİR

200703637

KRT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 410212

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

70

BALIKESİR

200706044

KRT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 409195

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

71

BALIKESİR

200706048

HIZIR KAPTAN

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 410223

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

72

BALIKESİR

7559

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

01/03/2018 - 410509

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

73

BALIKESİR

20056501

DİVAZ MADENCİLİK İNŞ. EMLAK NAK.

SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 409181

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

74

BALIKESİR

7560

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

23.02.2018 - 409105

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

75

BALIKESİR

200610052

HIZIR KAPTAN

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 410368

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

76

BİLCİK

11262

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 415378

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

77

BİLECİK

77052

SEBAD TOPRAK INS. GID MADEN.

TURIZM SAN TIC. A.S.

13. Madde 1. fıkrası

07/09/2017 - 429371

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

78

BİLECİK

33289

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/03/2018 - 415377

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

79

BİLECİK

2059

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 410401

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

80

BİLECİK

11261

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 410398

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

81

BİLECİK

38931

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 410392

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

82

BİLECİK

11260

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 410405

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

83

BİLECİK

6873

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 410399

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

84

BİLECİK

13134

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/02/2018 - 410397

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

85

BİLECİK

35833

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 409008

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

86

BİTLİS

201600111

BURHAN OLAN

13. Madde 1.fıkra

13.11.2017/441876

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

87

BOLU

1955

SÖĞÜT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

27/02/2018 - 410025

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

88

BURDUR

201300225

HASAN BAHADIR NEŞİRSAY

13. Madde 1.fıkra

07.09.2017 / 429012

21.925,00 (1 ay )

89

BURDUR

20066798

AK ALTIN MOBİLYA GIDA TARIM İNŞAAT

MADENCİLİK TURİZM TEKSTİL KONFEKSİYON

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017 / 428391

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

90

BURDUR

200810651

DÜNYAM MADENCİLİK MERMER NAKLİYAT

ELEKTRİK ELEKTRONİK AKARYAKIT PLASTİK

ALÜMİNYUM KROM VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017/428352

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

91

BURDUR

200904753

A2Z MADENCİLİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017/428339

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

92

BURDUR

200810921

ACTUS GLOBAL MAD.TEKS. TOPRAK ÜRÜN.

PLASTIK HAYV. GIDA NAK. SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428344

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

93

BURDUR

201003604

ASPENDOS MERMER NAK. IHR. ITH.

VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

07/09/2017 - 429016

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

94

BURDUR

200711869

HALIL YAVUZ

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428347

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

95

BURDUR

20063899

AK ALTIN MOBILYA GIDA TARIM INS.

MAD. TURZ. TEKS.

13. Madde 1. fıkrası

06/09/2017 - 428964

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

96

BURDUR

201002702

YAKUP ILHAN

13. Madde 1. fıkrası

07/09/2017 - 429017

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

97

BURDUR

20066588

ALAKSA MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409384

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

98

BURDUR

200803762

ŞÜKRÜ ÖZCAN

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 409119

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

99

BURDUR

80600

AMR MADENCİLİK İŞLET SAN. VE TİC A.Ş.

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 409149

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

100

BURDUR

20069337

ADEM MAZI

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409388

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

101

BURDUR

20069510

CCG İÇ VE DIŞ TİCARET BİLİŞİM MADENCİLİK

ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409390

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

102

BURDUR

64846

TGM MADENCİLİK SANAYİ A.Ş.

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 409182

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

103

BURDUR

200903264

NİMA MADENCİLİK SANAYİ DIŞ TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

23.02.2018 - 409026

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

104

BURDUR

200700209

İMS KROM MADENCİLİK SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409394

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

105

BURDUR

200810651

DÜNYAM MADENCİLİK MERMER NAKLİYAT

ELEKTRİK ELEKTRONİK AKARYAKIT PLASTİK

ALÜMİNYUM KROM VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 409123

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

106

BURSA

73085

SEYIT ALI YALÇIN

13. Madde 1.fıkra

19/10/2017-438302

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

107

BURSA

20052647

ŞEVKET USLU HAFRİYAT MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

24.07.2017/420888

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

108

BURSA

81786

AZİZ BAYTEKİN

13. Madde 1.fıkra

07.09.2017/429355

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

109

BURSA

200800345

BESKAR ENERJİ MADENCİLİK İNŞAAT

NAKTA SA Tİ LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017/428240

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

110

BURSA

69194

ÖZTÜRK MERMERCILIK PAZARLAMA

TAAH. SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428243

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

111

BURSA

81786

AZİZ BAYTEKİN

13. Madde 1.fıkra

30.03.2018 - 415799

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

112

ÇANAKKALE

200801677

TERRA MADEN ENERJI KAY. YAPI TURZ.

GÜBS.VE TIC.LT.STI.

13. Madde 1.fıkra

06/09/2017-428926

21.925,00 (1 ay)

113

ÇANAKKALE

200801718

LEVENT BURAK ÜNAL

13. Madde 1.fıkra

06/09/2017-428914

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

114

ÇANKIRI

200706809

TDK ULUSLARARASI NAK. MAD. INS. PEYZAJ EMLAK TURZ. PAZ. SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

07.09.2017 tarih ve 429380 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

115

ÇANKIRI

83547

ALI OSMAN GÖKDEMIR

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429488 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

116

ÇANKIRI

49927

ISMAIL ÜMIT TASYAPAR

13. Madde 1. fıkrası

29/12/2017 - 450362

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

117

ÇANKIRI

83547

ALİ OSMAN GÖKDEMİR

13. Madde 1.fıkra

29.03.2018 - 415624

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

118

ÇORUM

201100917

MZA YAPI İNŞ. BİLGİSAYAR MEDİKAL

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803414

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

119

ÇORUM

200903697

SELEN YAZICI

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017/429482

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

120

Çorum

200808086

CROWN MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

14.03.2018 - 413090

25.098,00 - 3 ay

121

DENİZLİ

74573

ERTUĞRUL KESTEL

13. Madde 1.fıkra

23.08.2017 / 426701

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

122

DENİZLİ

78872

USAS UGUR SERDAROGLU INŞ. TAAH.

SAN. VE TIC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

28.09.2017 tarih ve 435069 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

123

DENİZLİ

70200

BAYKO MADENCİLİK SANVE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

14.03.2018 - 413033

25.098,00 - 3 ay

124

DENİZLİ

20058670

YANO BAKIR İŞLETMELERİ VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

14.03.2018 - 412964

25.098,00 - 3 ay

125

DENİZLİ

200901729

PEDRA MADENCİLİK MERMER DIŞ TİC. SAN.

VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

14.03.2018 - 413091

25.098,00 - 3 ay

126

DENİZLİ

200802077

CP ENERJI VE MADENCILIK DIS TICARET

LIMITED SIRKETI

13. Madde 1. fıkrası

24/10/2017 – 439004

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

127

DENİZLİ

78872

USAŞ UĞUR SERDAROĞLUİNŞ. TAAH.

SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

25.03.2018 - 414765

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

128

DENİZLİ

62846

ÇERKEZOĞLU MERMER MADEN. İNŞ.

TAAH. SAN TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

26.03.2018 - 414966

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

129

DİYARBAKIR

201600194

ANDOK MADENCİLİK METALURJİ NAKLİYAT

İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803414

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

130

DİYARBAKIR

83841

BATMAN SİLVAN ÇİMENTO VE MADENCİLİK

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017 / 428784

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

131

DİYARBAKIR

83844

BATMAN SİLVAN ÇİMENTO VE MADENCİLİK

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017 / 428805

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

132

DİYARBAKIR

85663

BATMAN SİLVAN ÇİMENTO VE MADENCİLİK

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017 / 428948

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

133

DİYARBAKIR

200800729

ANDOK MADENCİLİK METALURJİ NAKLİYAT

İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

16.08.2017/425067

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

134

DİYARBAKIR

83841

BATMAN SİLVAN ÇİMENTO VE MADENCİLİK

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

13.03.018 - 412843

25.098,00 - 3 ay

135

DİYARBAKIR

20066394

FE CHROMIMUM MADENCİLİK SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

13.03.2018 - 412841

25.098,00 - 3 ay

136

DİYARBAKIR

83844

BATMAN SİLVAN ÇİMENTO VE MADENCİLİK

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

24.03.2018 - 414688

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

137

DİYARBAKIR

200806366

TEKNOMINING MADENCİLİK İNŞ. TUR.

İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

24.03.2018 - 414682

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

138

DİYARBAKIR

200706906

NEVAMER MADENCİLİK NAKLİYAT TURİZM

İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

24.03.2018 - 414680

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

139

EDİRNE

67463

KARADENİZ BEŞ MADENCİLİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

01.03.2018 - 410512

25.098,00 - 3 ay

140

EDİRNE

1722

ASKUR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

25.03.2018 - 414776

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

141

ELAZIĞ

20064577

SEM GRUP MADENCİLİK TRZM. TAŞ.

İNŞ.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

23.08.2017/426827

21.925,00 (1 ay)

142

ELAZIĞ

201003289

ERSEM MÜHENDİSLİK NAKLİYE MADENCİLİK

İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

16.08.2017/425159

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

143

ELAZIĞ

9760

PERYA MERMER ÜRETİM SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13. Madde 1.fıkra

16.05.2016/417362

Ruhsat bedeli (3ay)
21.113,00 (1 ay)

144

ELAZIĞ

79600

EMAK MAD. HAY. NAK. TEM. INS. ÜRT.

PAZ. ITH. IHR. TIC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.Fıkra gereği 2017 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli için ipc.

28.04.2017 tarih ve

802730 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

145

ELAZIĞ

43464

EVREKA MADENCİLİK ASİL METALLER

İTH. İHR. SAN. VE TİC.L

13. Madde 1.fıkra

24.03.2018 - 414704

25.098,00 - 3 ay

146

ELAZIĞ

80709

BATÜ İNŞAAT MADENCİLİK GIDA KİM.

MLZ. NAK. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

13.03.018 - 412800

25.098,00 - 3 ay

147

ELAZIĞ

82952

AĞAOĞLU BETON KUM OCAĞI İNŞAAT MADENCİLİK İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

24.03.2018 - 414694

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

148

ELAZIĞ

20052684

ERSEM MÜHENDİSLİK NAKLİYE MADENCİLİK

İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

24.03.2018 - 414695

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

149

ELAZIĞ

201003289

ERSEM MÜHENDİSLİK NAKLİYE MADENCİLİK

İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

24.03.2018 - 414700

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

150

ERZİNCAN

200801339

GARAJ MADENCİLİK GAYRİMENKUL YAT.

GEL. İNŞ SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

11.07.2017/419620

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

151

ERZİNCAN

20055327

YAŞAR IŞIK

13. Madde 1.fıkra

29.12.2017 tarih ve 450330 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

152

ERZİNCAN

83648

IZOER INS. IML. MADEN SAN. TIC. A.S.

13. Madde 1. fıkrası

15/09/2017 - 432400

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

153

ERZİNCAN

79838

AH-KUT YAPI MALZEMELERI INSAAT ITHALAT

IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

13. Madde 1. fıkrası

15/09/2017 - 432394

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

154

ERZİNCAN

68486

LEKOBAN MADENCİLİK GIDA VE DIŞ

TİCARET LTD.ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

13.03.2018 - 412731

25.098,00 - 3 ay

155

ERZİNCAN

20055327

YAŞAR İŞIK

13. Madde 1.fıkra

26.02.2018 - 409420

25.098,00 - 3 ay

156

ERZURUM

20064200

ZAFER SANİ ÖZSOY

13. Madde 1.fıkra

16.08.2017/425110

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

157

ERZURUM

200709407

ÇMG. MADEN İNŞAAT TAAH. NAK. TUR.

İT. SA. VE T. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

12.03.2018 - 412469

25.098,00 - 3 ay

158

ERZURUM

201001575

DEMSU MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT VE

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018 - 413913

25.098,00 - 3 ay

159

ERZURUM

200707514

IMA MADENCİLİK İŞLETMELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018 - 413865

25.098,00 - 3 ay

160

ERZURUM

200902870

ÇMG. MADEN İNŞAAT TAAH. NAK. TUR.

 İT. SA. VE T. LTD.

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018 - 413890

25.098,00 - 3 ay

161

ERZURUM

83200

ATAÇ TARIM LTD.STI.

13. Madde 1. fıkrası

07/09/2017 - 429182

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

162

ESKİŞEHİR

54609

TASF. HAL. SANİDİN MADENCİLİK MÜH.VE

NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017 / 428238

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

163

ESKİŞEHİR

81023

ROKKİM YAPI KİMYASALLARI MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017/428541

21.925,00 (1 ay)

164

ESKİŞEHİR

63799

TASF. HAL.YAGMUR MADENCILIK

SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

07.11.2017 tarih ve 441201 sayılı tebliğ edilemeyen 2016-2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

43.850,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

165

ESKİŞEHİR

11309

TİMM ENDÜSTRİ MİNARELLERİ

MADENCİLİK LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

07.06.2017/416224

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

166

ESKİŞEHİR

63799

TASF. HAL.YAĞMUR MADENCİLİK

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

14.03.2018 - 413095

25.098,00 - 3 ay

167

GAZİANTEP

200901534

TİMAŞ TEKSTİL İNŞAATMADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

20.07.2017/420627

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

168

GAZİANTEP

20055237

ATOM MADENCİLİK PETROL İNŞ.

NAK. MAK. GIDASAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

24.07.2017/420897

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

169

GAZİANTEP

200804397

OKAR MADENCILIK SAN. VE DIS TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

24.09.2017 tarih ve 434011 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

170

GAZİANTEP

200612373

FAEL INS. TAAH. SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

24.09.2017 tarih ve 433962 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

171

GAZİANTEP

85655

MEZOPOTAMYA DIL KURSU EĞ. HIZM.

SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

24.09.2017 tarih ve 433954 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

172

GAZİANTEP

200706559

GAPTAS MAD. DOGAL TAS MER. VE MAK.

ÜRT. IML. SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

24.09.2017 tarih ve 434010 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

173

GAZİANTEP

200901327

ORHAN CEYRAN

13. Madde 1.fıkra

09.02.2018/407907- ödenmeyen 2016-2017 yılları ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı.

50.196,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Terk edildi.

174

GAZİANTEP

200804397

OKAR MADENCİLİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

08.03.2018 - 412071

25.098,00 - 3 ay

175

GAZİANTEP

51405

ALMİN MADENCİLİK SANVE TİCARET A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

12.03.2018 - 412447

25.098,00 - 3 ay

176

GAZİANTEP

200612373

TASF. HAL. FAEL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

23.02.2018 - 409078

25.098,00 - 3 ay

177

GAZİANTEP

201201083

ÇEVİK TIP TEMİZLİK HİZMETLERİ VE TIBBİ

CİHAZLAR MADENCİLİK TİCARET SANAYİ LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

08.03.2018 - 412079

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

178

HAKKARİ

20064899

CIHANGIROGLU MAD. NAK. KUYUM. INS.

GIDA PET. ÜR. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

06.06.2017 tarih ve 804149 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

179

HATAY

20057025

AKGÜNEŞ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ GIDA MADDELERİ İNŞAAT MALZEMELERİ İŞ MAKİNALARI MADENCİLİK SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017 / 428782

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

180

HATAY

20060836

MİNERVA MADENCİLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

23.08.2017/426588

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

181

HATAY

200808818

ALBUCK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

21.08.2017/425896

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

182

HATAY

17662

ELMA MADENCİLİK TİCARET VE

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

21.08.2017/425890

21.925,00 (1 ay)

183

ISPARTA

53399

NURAN ÖZKAN

13. Madde 1.fıkra

22/04/2016-805037

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

184

ISPARTA

59585

GÜRKAN DEMİRCAN

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017/428244

Ruhsat bedeli (3ay)
43.850,00 (1 ay)

185

ISPARTA

58179

CELAL EFENDI MADENCIK SAN. VE TIC. LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

20.05.2017 tarih ve 803441 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

186

ISPARTA

55184

BIMEKS MADENCILIK SAN. VE TİC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

09.11.2017 tarih ve 441477 sayılı

 tebliğ edilemeyen 2017

yılı ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

187

ISPARTA

200708036

UBAY KARD INS MALZ NAK GIDA

DOG GAZ TIC LTD STI.

13. Madde 1.fıkra

12.12.2017 tarih ve 446276 sayılı tebliğ edilemeyen 2017  yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

188

ISPARTA

20056212

İBRAHİM SARIOĞLU GRAMER. MAD.

İNŞ VE NAK. T. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

23.02.2018 - 409156

25.098,00 - 3 ay

189

ISPARTA

65369

FETHI CANPOLAT INS. TAAH.

TURZ. TAR. GIDA EMLAK

13. Madde 1. fıkrası

24/07/2017 - 420939

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

190

İSTANBUL

5661

SÖMAŞ MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

18.05.2017/414456

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

191

İSTANBUL

73598

ÖNER MADENCİLİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMETED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

10.08.2017/423615

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

192

İSTANBUL

73597

ÖNER MADENCİLİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMETED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

10.08.2017/423614

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

193

İSTANBUL

5661

SÖMAS MADENCILIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETINA

13. Madde 1.fıkra

27.02.2018 tarih ve 409753 sayılı

 tebliğ edilemeyen ipc içerikli yazımız.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

194

İSTANBUL

20054256

NESIL MADEN INS HARFNAK SAN VE

DIS TIC LTD STINA

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017 tarih ve 429001 sayılı tebliğ  edilemeyen 2017

yılı ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

195

İSTANBUL

20054256

NESİL MADEN İNŞ HARFNAK SAN

VE DIŞ TİC LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

23.02.2018 - 409146

25.098,00 - 3 ay

196

İSTANBUL

73597

ÖNER MADENCİLİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT

VE TURİZM TİCARET LİMETED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26.02.2018 - 409373

25.098,00 - 3 ay

197

İSTANBUL

84813

FALKON MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

23.02.2018 - 409185

25.098,00 - 3 ay

198

İSTANBUL

73599

ÖNER MADENCİLİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT

VE TURİZM TİCARET LİMETED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

23.02.2018 - 409002

25.098,00 - 3 ay

199

İSTANBUL

76794

MEHMET KÜÇÜKDOĞRU

13. Madde 1.fıkra

26.02.2018 - 409366

25.098,00 - 3 ay

200

İSTANBUL

84582

FALKON MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

23.02.2018 - 409016

25.098,00 - 3 ay

201

İSTANBUL

73598

ÖNER MADENCİLİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT

VE TURİZM TİCARET LİMETED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26.02.2018 - 409371

25.098,00 - 3 ay

202

İZMİR

80675

KAVACIKLI MADEN NAKLİYAT İNŞAAT TARIM

GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017/428860

21.925,00 (1 ay)

203

İZMİR

84106

LOTUS MÜTEAHHITLIK PLANLAMA INS.

MÜH. ENEJ. MAD. VE TAS. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017 tarih ve 428869 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

204

İZMİR

200707259

NEBİOĞLU İŞ MAKİNALARI MADENCİLİK

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

18.05.2017/414458

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

205

İZMİR

20054631

HİKMET MÜLAYİM

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017/428924

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

206

İZMİR

80675

KAVACIKLI MADEN NAKLİYAT İNŞAAT TARIM

GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017/428860- ödenmeyen 2017

 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

207

İZMİR

84106

LOTUS MÜTEAHHITLIK PLANLAMA INS. MÜH.

ENEJ. MAD. VE TAS. A.S.

13. Madde 1.fıkra

09.03.2018/412127- ödenmeyen 2018

yılı  ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

208

İZMİR

84106

LOTUS MÜTEAHHITLIK PLANLAMA INS. MÜH.

ENEJ. MAD. VE TAS. A.S.

13. Madde 1.fıkra

09.03.2018/412133- ödenmeyen 2018

 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

209

İZMİR

200808418

HIZIR KAPTAN

13. Madde 1.fıkra

14.03.2018/413025- ödenmeyen 2018

 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

210

İZMİR

200707259

NEBIOGLU IS MAKINALARI MADENCILIK

SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018/413916- ödenmeyen 2018

 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

211

İZMİR

200901946

HIZIR KAPTAN

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018/413902- ödenmeyen 2018

 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

212

İZMİR

200808190

LOTUS MÜTEAHHITLIK PLANLAMA INS.

MÜH. ENEJ. MAD.VE TAS. A.S.

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018/413900- ödenmeyen 2018

 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

213

İZMİR

84032

LOTUS MÜTEAHHITLIK PLANLAMA INS.

 MÜH. ENEJ. MAD. VE TAS. A.S.

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018/413858- ödenmeyen 2018

 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

214

İZMİR

200808190

LOTUS MÜTEAHHİTLİK PLANLAMA İNŞ.

MÜH. ENEJ. MAD.VE TAŞ. A.Ş.

13. Madde 1. fıkrası

21/02/2018 - 408397

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

215

İZMİR

84032

LOTUS MÜTEAHHİTLİK PLANLAMA İNŞ.

MÜH. ENEJ. MAD.VE TAŞ. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

21.02.2018 - 408400 2017

yılı ruh. Bed.

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

216

KAHRAMANMARAŞ

85522

AS İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE MADENCİLİK

TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017 / 428950

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

217

KAHRAMANMARAŞ

68843

KAFKAS NAK. VE MADEN SANAYİ

VE TİCARET LTD.ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017/428949

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

218

KAHRAMANMARAŞ

20055783

DI PLASTIK INŞ. MAD. NAK. SAN.

VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

06.06.2017 tarih ve

804149 sayılı oluru

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

219

KAHRAMANMARAŞ

200611371

YG İNŞ. TAAH. TURZ. MAD. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

29.05.2017 tarih ve

803784 sayılı olur.

43.850,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

220

KAHRAMANMARAŞ

200711648

CEVAHIROGLU MAD. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

06.06.2017 tarih ve

804149 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

221

KAHRAMANMARAŞ

200900229

AY-KA MAD. NAK. INS. OTO.

SAN. VE TIC. LTD. Ş Tİ.

13. Madde 1.fıkra

29.05.2017 tarih ve

803784 sayılı olur.

43.850,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

222

KAHRAMANMARAŞ

200703041

PARAGON MAD. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

06.06.2017 tarih ve

804149 sayıl�� olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

223

KAHRAMANMARAŞ

200903045

73 MAD. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

13. Madde 1.fıkra

06.06.2017 tarih ve

804149 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

224

KAHRAMANMARAŞ

75037

HÜSEYİN KAYIRAN

13. Madde 1.fıkra

17/06/2016 tarih ve

807463 sayılı olur.

21.216,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

225

KAHRAMANMARAŞ

69404

GÜLAY ULUYOL

13. Madde 1.fıkra

06.06.2017 tarih ve

804149 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

226

KAHRAMANMARAŞ

200610589

MUSTAFA ÇAVUŞOĞLU

13. Madde 1.fıkra

28.02.2018 tarih ve 409909 sayılı tebliğ edilemeyen 2018 yılı

ipc içerikli yazımız

25.098,00 TL.(İPC ödeme süresi

 1- bir ay) Ruhsat bedeli ödeme süresi üç ay (3 ay)

227

KAHRAMANMARAŞ

20054977

BİO-DEMİR MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİ.

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

01.03.2018/410534- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

 ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

228

KAHRAMANMARAŞ

200610589

MUSTAFA ÇAVUSOGLU

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428406

21.925,00 (1 ay) Ruhsat bedeli (3ay)

229

KAHRAMANMARAŞ

200801158

MES TARIM ENERJİ DANİNŞ. TUR. MADEN.

MÜHEN. TİC. VE SAN. LTD. Ş.

13. Madde 1.fıkra

11.04.2018/417847- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

 ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

230

KAHRAMANMARAŞ

20054977

BİO-DEMİR MADENCİLİKİNŞAAT NAKLİ.

SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

06.04.2018/417074- ödenmeyen 2017-2018 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı

50.196,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

231

KAHRAMANMARAŞ

85522

AS İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE MADENCİLİK

TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

12.04.2018/418077- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

232

KARAMAN

83561

IYY GRUP İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

07/08/2017-422711

21.925,00 (1 ay)

233

KARAMAN

200902719

KUY-YAPI İNŞ. TAR. HAY. TUR. VE YÖN.

DAN. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

42613

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

234

KARAMAN

200707451

BEY MADENCİLİK PETROL İTHALAT İHRACAT VE

TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ.

13. Madde 1.fıkra

26/02/2018-409392

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

235

KARS

200903010

SİLFALT İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421589

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

236

KARS

200903010

SILFALT INSAAT NAK. HAFR. AKARYAKIT

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018/413905- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

237

KASTAMONU

20057962

MANAS GRUP TEKNOLOJİ MADENCİLİK TEMİZLİK İNŞAAT TARIM GIDA HAYVANCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

238

KASTAMONU

52985

ARSLAN INSAAT SEYID AHMET ARSLAN

13. Madde 1.Fıkra

(2016 yılı)

2016 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle 06/10/2016 tarih 810846

 sayılı olur ve 07.10.2016

tarih-433588 sayılı yazı ile 21.116,00

 TL. ipc,/2017 yılı ödenmeyen ruhsat

 bedeli nedeniyle; 20.05.2017 tarih ve

 803421 sayılı olu ve

06.09.2017 tarih ve 428770

 sayılı yazı ile 21.925,00 TL ipc

43.041,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay  Ruhsat iptal edilmiştir.

239

KASTAMONU

201001375

İFLAS HAL. YILDIRIMLAR MADENCİLİK

VE İNŞAAT SANTİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

24.08.2017/427061- ödenmeyen 2017 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

240

KASTAMONU

201001375

IFLAS HAL. YILDIRIMLAR MADENCILIK

VE INSAAT SAN TIC.LTD.STI.

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018/413893- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

241

KAYSERİ

200806719

TASF. HAL. EGN MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

02.12.2017 / 444606

21.925,00 (1 ay)

242

KAYSERİ

83622

AYTEN ATEŞ

13. Madde 1.fıkra

18.07.2017/420335

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

243

KAYSERİ

20063718

ENERTES ELEK. INS. MON. TURZ. MAD.

SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

20.05.2017 tarih ve 803462 sayılı olur

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

244

KAYSERİ

20051482

BEMA MAD. İNŞ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20.05.2017 tarih ve 803462 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

245

KAYSERİ

63675

FATIH ÇIFCI

13. Madde 1.fıkra

20.05.2017 tarih ve 803462 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

246

KAYSERİ

200710553

POLAT BETON INSAAT YAPI MALZ.

NAK. SAN. TIC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 430937 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

247

KAYSERİ

20055128

EMDA INSAAT SANAYI VE MADEN TIC. LTD STI.

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 430921 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

248

KAYSERİ

200808671

DEVELI MADENCILIK SAN VE TIC LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 430925 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

249

KAYSERİ

20058189

İBRAHİM KARAGÜL

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430724 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

250

KAYSERİ

69777

ÖCAL CANEROGLU

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430748 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

251

KAYSERİ

70227

ÖCAL CANEROGLU

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430743 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

252

KAYSERİ

66872

MEHMET ÖZET

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430731 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

253

KAYSERİ

200710783

VIZYON MERMER SAN. VE DIS TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

17.10.2017 tarih ve 437931 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

254

KAYSERİ

20054775

AYAN ALÇI HAFR. NAK. MADEN BOYA

SAN. TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

15.03.2018/412133- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

255

KAYSERİ

201500094

BENDIS YATIRIM VE DANISMANLIK

MADEN PROJE LIMITED SIRKETI

13. Madde 1.fıkra

29.03.2018/415637- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

256

KAYSERİ

201300340

CAMTAŞ DOĞAL YAPI TAŞI MADENCİLİK İNŞAAT

MOBİLYA GIDA TAŞIMACILIK DIŞ TİCARET

SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

13.03.2018/412760- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

257

KAYSERİ

20065026

ON BETON INSAAT MALZ. VE INŞ. TAAH.

MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

13.03.2018/412805- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

258

KIRIKKALE

201001418

ABDULLAH ERİŞ

13. Madde 1.fıkra

17/08/2017-425321

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

259

KIRKLARELİ

200612244

ÖZARSLAN İNŞAAT VE MADENCİLİK

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421607

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

260

KIRKLARELİ

79074

CEMAL BOZOKLU

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421606

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

261

KIRKLARELİ

79918

MFS MADENCILIK TUR. DENIZ. NAK.

OTOM. SAN. VE TIC. LTD. STI

13. Madde 1.fıkra

13.03.2018/412763- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

262

KIRŞEHİR

200701629

MERCANLI MAD. NAK. İNŞ TAAH.G.

PET. SAN. TİC AR LTD.Ş.

13. Madde 1.fıkra

25.09.2017 / 434419

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

263

KIRŞEHİR

200701629

MERCANLI MAD. NAK. INS. TAAH. G.

PET. SAN. TIC. LTD. STİ.

13. Madde 1.fıkra

29.05.2017 tarih ve 803784 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

264

KIRŞEHİR

200701629

TASF. HAL. MERCANLI MAD. NAK.

İNŞ TAAH. G. PET. SAN. TİCAR LTD. Ş.

13. Madde 1.fıkra

10.04.2018/417767- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

265

KOCAELİ

200703072

AYDIN HAFR. İNŞ. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

02/08/2017-422117

21.925,00 (1 ay)

266

KOCAELİ

20064146

BÜLENT ETİKE

13. Madde 1.fıkra

04/08/2017-422420

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

267

KOCAELİ

4736

ENGİN DÖLEN

13. Madde 1.fıkra

02/08/2017-422095

21.925,00 (1 ay)

268

KOCAELİ

200904469

STONEX MADENCILIK SANAYI VE TIC. A.S.

13. Madde 1.Fıkra gereği 2016 ve 2017 yılları için.

13.09.2017 tarih ve 431464

sayılı tebliğ edilemeyen ipc içerikli

yazımız (25.06.2016 tarih ve 806311

 sayılı makam oluru ile 2016

yılı için 21.116,00TL ipc)-2017 yılı için 21.925,00TL ipc.

43.041,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

269

KOCAELİ

201001176

KITAS END. TES. IMALAT MAD. SAN. VE TIC. A.S.

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 431461 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

270

KOCAELİ

200610863

BÜLENT ETİKE

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 431032 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

271

KOCAELİ

70455

YAZICI DEMIR ÇELIK PAZ. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429833 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı ipc

içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

272

KOCAELİ

200710752

YILDIZSOY MAD.HARF. INŞ. SAN.

VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 431092 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

273

KOCAELİ

20062641

ALCESA PLASTIK INS. MAD. SAN.

VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430667 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

274

KOCAELİ

200611253

ESF MAD. SAN. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 431076 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

275

KOCAELİ

200611811

ARMA INS. ASFALT MAD. SAN. TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 431078 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

276

KOCAELİ

76119

TANER ERYILMAZ

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430664 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

277

KOCAELİ

201500317

SILAHTAROGLU YOL YAPI VE MADENCILIK A.S

13. Madde 1.fıkra

2016 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle 17/09/2016 tarih 810214 sayılı olur gereği 21.116,00 TL. ipc. ve 2017 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle; 16.11.2017 tarih ve 442496 sayılı yazı ile 21.925,00 TL. ipc.

43.041,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

278

KOCAELİ

200702857

BARAN YK TAŞ MADENCİLİK SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 431083 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .

(ipc-ödeme süresi 1-bir ay

279

KOCAELİ

70455

YAZICI DEMIR ÇELIK PAZ. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

12.03.2018/412444- ödenmeyen 2017 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

280

KOCAELİ

70455

YAZICI DEMIR ÇELIK PAZ. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

11.03.2018/412346- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

281

KOCAELİ

11226

KIRMA-TAŞ İNŞ. MAD. SAN. VE TİC.A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

19/04/2018-419080

25.098,00 (1 ay)

282

KONYA

82741

ARUS MADENCİLİK PLASTİK NAKLİYE İNŞAAT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

07/08/2017-422681

21.925,00 (1 ay)

283

KONYA

200611069

AS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421644

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

284

KONYA

200611069

AS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421644

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

285

KONYA

55999

MEDÜZ MADENCİLİK VEİMALAT

SANAYİ TİCARET A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

09.08.2017/423267

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

286

KONYA

55999

MEDÜZ MADENCİLİK VEİMALAT

SANAYİ TİCARET A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

09.08.2017/423267

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

287

KONYA

200906431

HUĞLU İNŞAAT TİCARET VE

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421630

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

288

KONYA

200800559

CEVAHİROĞLU MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTI.

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421648

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

289

KONYA

200800559

CEVAHİROĞLU MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTI.

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421648

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

290

KONYA

79806

KAR-MER MERMERTURİZM İNŞ.

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

05.10.2016/433353

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

291

KONYA

200702818

YÖRTÜR INS. MADENCILIK SÜT ÜRÜNLERI GIDA

SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

07.09.2017 tarih ve 429297 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

292

KONYA

65546

TEKNO MAD. NAK. INS. EMLAK SAN.

VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

12.03.2018 tarih ve 412392 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

293

KONYA

65545

TEKNO MAD. NAK. INS. EMLAK SAN.

VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429799 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

294

KONYA

65829

TEKNO MAD. NAK. INS. EMLAK SAN.

VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429788 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

295

KONYA

200903358

KARASAHIN METAL MADENCILIK ENERJI

TAR. TUR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429717 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

296

KONYA

80954

ALİ MUSA AKTAŞ

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429778 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

297

KONYA

84476

BEYSAN BEYSEHIR TOPRAK SAN. TIC. A.S.

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429742 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

298

KONYA

200806213

KARASAHIN METAL MADENCILIK ENERJI

TAR. TUR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429721 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

299

KONYA

200705939

AHMET FIKRET SAYAR

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429724 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

300

KONYA

65829

TEKNO MADENCILIK NAK. İNŞ.

 EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

19.03.2018/413905- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

301

KONYA

65546

TEKNO MADENCILIK NAK. INŞ.

EMLAK SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

12.03.2018/412392- ödenmeyen

2017 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

302

KONYA

65545

TEKNO MADENCILIK NAK. INŞ.

EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

11.03.2018/412343- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

 ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

303

KONYA

65546

TEKNO MADENCILIK NAK. INŞ.

EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

08.03.2018/411935- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

304

KONYA

65827

TEKNO MADENCILIK NAK. INŞ.

EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

11.03.2018/412344- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

305

KONYA

201100732

BENDIS YATIRIM VE DANISMANLIK

MADEN PROJE LIMITED SIRKETI

13. Madde 1.fıkra

29.03.2018/415647- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

306

KONYA

201100731

BENDIS YATIRIM VE DANISMANLIK

MADEN PROJE LIMITED SIRKETI

13. Madde 1.fıkra

29.03.2018/415035- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

 ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

307

KONYA

201100735

BENDIS YATIRIM VE DANISMANLIK

MADEN PROJE LIMITED SIRKETI

13. Madde 1.fıkra

26.03.2018/414962- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

308

KONYA

79806

KAR-MER MERMERTURIZM INS.

 SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

27.02.2018/410029- ödenmeyen 2018 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

309

KONYA

200611069

AS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017 - 421644 2017

yılı ruh. Bed.

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

310

KONYA

200611069

AS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017 - 421644

2016 yılı ruh. Bed.

21.116,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

311

KONYA

200705939

AHMET FİKRET SAYAR

13. Madde 1.fıkra

10.04.2018/417764- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

 ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

312

KONYA

20057369

KİLİKYA MADEN İNŞ. NAK. PET.

TUR. İTH. İHPAZ. SAN. TİC. LTD.

13. Madde 1.fıkra

10.04.2018/417765- ödenmeyen

2016-2017-2018 yılı ruhsat

bedeli için ipc içerikli yazı

75.294,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

313

KONYA

70628

BARAS MADEN LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

30/04/2018 tarih ve 420564 sayılı tebliğ edilemeyen 2016-2017-2018

 yılı ipc içerikli yazımız

75.294,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

314

KÜTAHYA

200808804

PROTERRA MADENCİLİKTARIM SAN.

VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017 / 428416

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

315

KÜTAHYA

20067839

SÜLEYMAN ZENGİN

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017 / 428122

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

316

KÜTAHYA

85405

AH-KUT YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT İTHALAT

İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017/428987

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

317

KÜTAHYA

20051319

DER KA MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ. TAAH. İTH.

İH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017/428984

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

318

KÜTAHYA

20054460

DER KA MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ. TAAH. İTH.

 İH. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017/428982

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

319

KÜTAHYA

20057592

DER KA MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ.

TAAH.İTH.İH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017/428979

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

320

KÜTAHYA

20051563

AFYON DİYABAZ MER. SAN. TİC. AŞ.

13. Madde 1.fıkra

09.03.2018/412134- ödenmeyen 2017

 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı.

/09.03.2018/412110-ödenmeyen 2018

yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı

50.196,00 TL.(toplam ipc-ödeme süresi 1-bir ay Ruhsat Bedeli

Üç ay (3 ay)

321

KÜTAHYA

64769

OR-MER MERMER MADEN NAK. INS.

SANAYI VE TIC.LTD.STI.

13. Madde 1. fıkrası

06/09/2017 - 428994

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

322

MALATYA

200702772

DOGA MINAREL MAD.END..INS. TAS.

 PET. ÜR. ITH. IHR. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

24.09.2017 tarih ve 434012 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

323

MALATYA

200702773

DOGA MINAREL MAD.END..INS. TAS.

PET. ÜR. ITH. IHR. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

24.09.2017 tarih ve 434014 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

324

MANİSA

58057

VELİ YAKAR

13. Madde 1.fıkra

19/09/2017-432734

21.925,00 (1 ay)

325

MANİSA

200808289

BİRLİK MİNERAL MADENCİLİK ENERJİ VE

İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

20.07.2017/420620

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

326

MANİSA

20068470

AZORA TARIM ÜRÜNLERİ HAY.İNŞ. ENERJİ

GIDATURZ.MADEN.SAN.LTD.Ş

13. Madde 1.fıkra

18.07.2017/420327

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

327

MANİSA

200711164

ÜMİT YAŞAR YARALI

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421716

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

328

MANİSA

20056218

USAŞ UĞUR SERDAROĞLU İNŞ.

TAAH.SAN. VE TİC.A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421710

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

329

MANİSA

200709208

YOLSAN İNŞAAT MADENC

SANAYİ VE TİCARELTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421715

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

330

MANİSA

200702842

OSMAN FIRAT

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421711

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

331

MANİSA

200901139

HALİL YAVUZ

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 430937 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

332

MANİSA

200804159

ALPLER MAD. YOL INS. SAN.

VE DIS TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 430935 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

333

MANİSA

200702762

ÖZAYTASI MADENCİLİK MERMER

NAK. HAFR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430714 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat İptal edilmiştir.

334

MANİSA

200804091

ALPLER MAD. YOL INS. SAN. VE

DIS TIC. LTD.STI.

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430707 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

335

MANİSA

200901233

HALİL YAVUZ

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430750 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

336

MANİSA

201001953

ASYALI MADEN MER. İNS. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430579 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

337

MANİSA

201701079

CAHİT KUVVET

13. Madde 1.fıkra

28.03.2018/415347- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı.

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

338

MANİSA

63877

ZAFER MAD.İN.TA.TU.NA.TA.ÜR.HA.

OR.ÜRHA.OR.Ü.N.S.T.LT

13. Madde 1. fıkrası

02/12/2017 - 444614

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

339

MARDİN

20053434

KAYSAN MADENCILIK NAK. PAZ. GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

02.03.2018/410873- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

340

MERSİN

14066

GÜNARSLAN MADEN VE INSAAT SANAYI TICLTD.STI.

13. Madde 1.fıkra

19/09/2017-432735

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

341

MERSİN

200709391

FIRAT GÜVEL

13. Madde 1.fıkra

21/09/2017-433546

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

342

MERSİN

200611403

EVRENSEL TARIM MADEN GIDA İNŞAAT NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

11.07.2017/419617

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

343

MERSİN

83809

ASG ÇEVRE ENERJI INS MAD. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

02.03.2018/410913- ödenmeyen 2017 yılı ruhsat bedeli için ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

344

MERSİN

201002267

H.Ö MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT NAKLİYE

GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

22/02/2018-408755

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

345

Mersin

20060291

BEYDİLİ MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

24.03.2018 - 414704

25.098,00 - 3 ay

346

Mersin

200611403

EVRENSEL TARIM MADEN GIDA İNŞAAT NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

01.03.2018 - 410679

25.098,00 - 3 ay

347

MERSİN

201501056

KEVSER GRUP HAZIR BETON YAPI MALZEMELERI INSAAT MADENCILIK ORMAN ÜRÜNLERI GIDA ULASIM OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETINA

13. Madde 1. fıkrası

29/12/2017 - 450361

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

348

MERSİN

200710531

MARMED MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 409174

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

349

MUĞLA

20060641

VEDAT USLU

13. Madde 1.fıkra

07/08/2017-422707

21.925,00 (1ay)

350

MUĞLA

69078

AKSARI TEKSTİL MADENCİLİK SANAYİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26.07.2017/421107

21.925,00 (1 ay)

351

MUĞLA

200708215

VİKASH ORES MADENCİLİK SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26.07.2017/421105

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

352

MUĞLA

200707395

MAGMA METAL MADENCİLİK İTH.İHR.

SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

13.07.2017/419844

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

353

MUĞLA

200700464

TAHİR ÖZÇELİK

13. Madde 1.fıkra

13.07.2017/419845

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

354

MUĞLA

200703274

D.A.S.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

24.07.2017/420940

21.925,00 (1 ay)

355

MUĞLA

71354

FİKRET ALTINEL

13. Madde 1.fıkra

02.03.2018/410913- ödenmeyen

2018 yılı ruhsat bedeli için

 ipc içerikli yazı

25.098,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

356

MUĞLA

20069404

İFLAS HAL. NİMA MADENCİLİK SANAYİ DIŞ

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

15/03/2018-413277

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

357

MUĞLA

200708215

VİKASH ORES MADENCİLİK SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

08/03/2018-411820

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

358

MUĞLA

200700464

TAHIR ÖZÇELIK

13. Madde 1. fıkrası

22/01/2018 - 403597

125.490,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

359

MUĞLA

200611935

MENA MADENCILIK INSAAT TURIZM SANAYI

VE TICARET LIMITED SIRKETI

13. Madde 1. fıkrası

06/09/2017 - 428968

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

360

MUĞLA

84154

MENA MADENCILIK INSAAT TURIZM SANAYI

VE TICARET LIMITED SIRKETINA

13. Madde 1. fıkrası

06/09/2017 - 428983

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

361

MUŞ

77146

ZABİT EKER

13. Madde 1.fıkra

08/03/2018-411832

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

362

MUŞ

201001443

CENGIZLER MEDIKAL INSAAT TAAHHÜT MADENCILIK HAYVANCILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETINE

13. Madde 1. fıkrası

07/09/2017 - 429264

43.850,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

363

NEVŞEHİR

62340

MEHMET ALÇI ALÇILAR MAD. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

07/09/2017-429372

21.925,00 (1 ay)

364

NEVŞEHİR

62342

MEHMET ALÇI ALÇILAR MAD. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

07/09/2017-429369

Ruhsat bedeli (3 ay)
43.850,00 (1 ay)

365

NEVŞEHİR

200707864

NURDAL MERMER MADENCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

07/09/2017-429308

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

366

NİĞDE

83001

TASF. HAL. BAYRAM MADENCİLİK NAKLİYE MAKİNE AKARYAKIT İNŞAAT HAYVANCILIK TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

08/03/2018-411887

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

367

ORDU

79536

ATAÇ TARIM LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

06/12/2017 - 445150

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

368

OSMANİYE

80724

TUNA İNŞ. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

10/08/2017-423517

21.925,00 (1 ay)

369

OSMANİYE

200710671

NAR MAD. NAK. AKAR. INS. OTO. SAN. VE DIS TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

08/09/2017-429723

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

370

OSMANİYE

83422

CUNİCO MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

08/09/2017-429752

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

371

OSMANİYE

82657

DURAN DAL

13. Madde 1.fıkra

23/02/2018-409040

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

372

OSMANİYE

83422

CUNİCO MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26/02/2018-409382

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

373

OSMANİYE

200710671

NAR MADENCİLİK NAKLİLAT AKAR. İNŞ.

OTOM. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

23/02/2018-408992

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

374

OSMANİYE

83422

CUNICO MADENCILIK ANONIM SIRKETI

13. Madde 1. fıkrası

08/09/2017 - 429752

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

375

SAKARYA

81764

HACER CANCI

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 430946 sayılı tebliğ edilemeyen

2017 yılı ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

376

SAKARYA

81765

HACER CANCI

13. Madde 1.fıkra

13.09.2017 tarih ve 430947 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

377

SAKARYA

81764

HACER CANCI ABA

13. Madde 1.fıkra

13/03/2018-412757

25.098,00 (1 ay) Ruhsat bedeli (3ay)

378

SAKARYA

20067972

ÖZ İSTANBUL MER. VE MER. TAŞI

MOZAİK İNŞ.VE ELEK.ALET.

13. Madde 1.fıkra

12/03/2018-412587

25.098,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

379

SAMSUN

20055898

KELEŞOĞLU-KATOĞLU MAİNŞ.

NAK. TURZ. SAN TC. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

21.07.2017/420656

21.925,00 (1 ay)

380

SAMSUN

69908

ISMAIL KURSAD ÇOBAN

13. Madde 1.fıkra

2016 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli

 nedeniyle 25/05/2016 tarih 806311

sayılı olur gereği 21.116,00 TL. ipc,/2017 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle; 28.09.2017 tarih ve 435052 sayılı yazı ile 21.925,00 TL ipc

43.041,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

381

SAMSUN

200803872

BLACKSTONE ÇIMENTO SANAYI A.S.

13. Madde 1.fıkra

09.11.2017 tarih ve 441488 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

382

SAMSUN

200803871

BLACKSTONE ÇIMENTO SANAYI A.S.

13. Madde 1.fıkra

09.11.2017 tarih ve 441492 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

383

SAMSUN

76465

BLACKSTONE ÇIMENTO SANAYI A.S.

13. Madde 1.fıkra

2016 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle 25/05/2016 tarih 806311 sayılı olur gereği 21.116,00 TL. ipc. ve 2017 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle; 29.09.2017 tarih ve 435284 sayılı yazı ile 21.925,00 TL. ipc

43.041,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

384

SAMSUN

76469

BLACKSTONE ÇIMENTO SANAYI A.S.

13. Madde 1.fıkra

2016 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle 25/05/2016 tarih 806311 sayılı olur gereği 21.116,00 TL. ipc. ve 2017 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle; 27.09.2017 tarih ve 434915

sayılı yazı ile 21.925,00 TL. ipc

43.041,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

385

SAMSUN

200803873

BLACKSTONE ÇIMENTO SANAYI A.S.

13. Madde 1.fıkra

02.12.2017 tarih ve 444610 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

 ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

386

SAMSUN

200804425

BLACKSTONE ÇIMENTO SANAYI A.S.

13. Madde 1.fıkra

02.12.2017 tarih ve 444612 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

387

SAMSUN

200803874

BLACKSTONE ÇIMENTO SANAYI A.S.

13. Madde 1.fıkra

02.12.2017 tarih ve 444611 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

388

SAMSUN

200804423

BLACKSTONE ÇIMENTO SANAYI A.S.

13. Madde 1.fıkra

02.12.2017 tarih ve 444609 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

389

SAMSUN

76466

BLACKSTONE ÇIMENTO SANAYI A.S.

13. Madde 1.fıkra

2016 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle 25/05/2016 tarih 806311 sayılı olur gereği 21.116,00 TL. ipc. ve 2017 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle; 27.09.2017 tarih ve 434917 sayılı yazı ile 21.925,00 TL. ipc

43.041,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

390

SAMSUN

76465

BLACKSTONE ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

06/03/2018-411238

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

391

SİİRT

20061448

HERMER MERMER MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

16/05/2017-803311

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

392

SİİRT

200809149

ÖZBATUR İNŞAAT GIDATEKSTİL MADENCİLİK

SAN. TİC. LTD. Ş

13. Madde 1.fıkra

21.07.2017/420679

21.925,00 (1 ay)

393

SİVAS

82121

BE-TA YAPI KİMYASALLARI İNŞ. GIDA MADENCİLİK MOBİLYA İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

04/08/2017-422424

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

394

SİVAS

85656

ATILIM KIREÇ ULASTIRMA MADENCILIK INSAAT

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

13. Madde 1.fıkra

08/09/2017-429621

21.925,00 (1 ay)

395

SİVAS

20058649

ASAVA MAD. TAS. INS. CANLI HAYV. ITH. IHR. TIC LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

08/09/2017-429834

21.925,00 (1 ay)

396

SİVAS

69082

MANAŞ MADENCİLİK İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06/03/2018-411258

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

397

SİVAS

82121

BE-TA YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT VE İNŞAAT

MALZEMELERİ GIDA MADENCİLİK MOBİLYA İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

08/03/2018-411730

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

398

SİVAS

200610618

BE-TA YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT VE İNŞAAT

 MALZEMELERİ GIDA MADENCİLİK MOBİLYA

 İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

06/03/2018-411245

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

399

SİVAS

200710616

TAŞÇEKEN MADENCİLİKSAN. VE TİC. LTD SAN. VE TİC. LTD

13. Madde 1.fıkra

27/02/2018-410078

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

400

SİVAS

201003248

SEKTÖR MADENCILIK ENERJI INSAAT PETROL GAZ ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

13. Madde 1. fıkrası

08/09/2017 - 429757

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

401

SİVAS

200900017

DİV-MAD MADENCİLİK PAZ. MÜH. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1. fıkrası

08/09/2017 - 429764

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

402

SİVAS

200710616

TASÇEKEN MADENCILIKSAN. VE TIC. LTD.SAN. VE TIC. LTD

13. Madde 1. fıkrası

08/09/2017 - 429812

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

403

SİVAS

200801843

HEMGRUP MADENCILIK INSAAT NAKLIYE SAN VE TIC. A.S.

13. Madde 1. fıkrası

08/09/2017 - 429786

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

404

ŞANLIURFA

200904694

BEY-KA İNŞAAT MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

28/02/2018-410381

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

405

ŞANLIURFA

200906285

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

28/02/2018-410379

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

406

TEKİRDAĞ

42542

TONYA MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

01.06.2017/415575

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

407

TEKİRDAĞ

74191

TOLGA TUGLA SAN. VE TIC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

24.09.2017 tarih ve 434007 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

408

TEKİRDAĞ

74191

TOLGA TUGLA SAN. VE TIC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

25.05.2016 tarih ve 806311 sayılı olur gereği 2016 yılı ödenmeyen ruhsat bedeli nedeniyle, 17.11.2016 tarih ve 439254 sayılı tebliğ edilemeyen ipciçerikli yazı.

21.116,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

409

TEKİRDAĞ

1455

KARABEYLER INSAAT NAKLIYAT MAD. SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

20.05.2017 tarih ve 803434 sayılı makam oluru ile,05.06.2017 tarih ve 415837 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

410

TEKİRDAĞ

1455

KARABEYLER İNŞAAT NAKLİYAT MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

02/03/2018-410890

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

411

TEKİRDAĞ

75253

ŞELALE PETROL MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT

TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

02/03/2018-410927

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

412

TEKİRDAĞ

200710643

ARTIM MADENCILIK LTD.STI.

13. Madde 1. fıkrası

02/12/2017 - 444605

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

413

TOKAT

200805559

ANTEK MADENCİLİK MERMER PETROL NAKLİYAT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

414

TOKAT

200711551

SEBİTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

24/09/2017-433972

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

415

TOKAT

57741

ALBAYRAKLAR TAŞ KIRMA KİREÇ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

24/09/2017-433969

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

416

TOKAT

200806956

5 AS METAL MINERAL MADEN ANONIM SIRKETI

13. Madde 1.fıkra

24/09/2017-433973

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

417

TOKAT

200807480

5 AS METAL MINERAL MADEN ANONIM SIRKETI

13. Madde 1.fıkra

24/09/2017-433975

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

418

TOKAT

201001690

AKBA-TEKNO MADEN ENERJI PETROL GAZ ELEKTRIK ELEKTRONIK ILERI TEKNOLOJI PROJE

AR-GE ÜRÜNLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

13. Madde 1.fıkra

24/09/2017-433977

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

419

TOKAT

200807480

5 AS METAL MİNERAL MADEN ANONİM ŞİRKETİ.

13. Madde 1.fıkra

23/02/2018-409130

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

420

TOKAT

200900365

TOKAT ARYIL MADENCİ. NAK. İNŞ.

 MAKİNA TURSAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

02/03/2018-410776

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

421

TUNCELİ

33578

IFLAS HAL. MADENCILIK SANAYI DIS TICARET ANONIM SIRKETI

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

422

TUNCELİ

59097

İFLAS HAL. NİMA MADENCİLİK

SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

423

TUNCELİ

59735

DÜZGÜNBABA MAD. NAK. TURZ. İTH.

 İHRC. İNŞ SAN. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

25/08/2017-427208

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

424

TUNCELİ

33578

İFLAS HAL. NİMA MADENCİLİK

SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

01/03/2018-410523

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

425

TUNCELİ

59057

İFLAS HAL. NİMA MADENCİLİK

SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

01/03/2018-410561

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

426

TUNCELİ

59735

DÜZGÜNBABA MAD. NAK. TURZ.

İTH. İHRC. İNŞ SAN. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

23/02/2018-409133

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

427

UŞAK

200612187

İFLAS HAL. USMER USAŞ MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26.07.2017/421111

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

428

UŞAK

20052617

ARIK MADENCİLİK HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26.07.2017/421110

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

429

VAN

200905207

MÜSLÜM ERBAY

13. Madde 1.fıkra

06/09/2017-428864

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

430

VAN

200901159

HÜSEYIN COSKUN

13. Madde 1.fıkra

06/09/2017-428862

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

431

VAN

80111

TÜM-AY MADENCİLİK AKARYAKIT İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26.07.2017/421116

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

432

VAN

201004621

POMZA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT

 MADENCİLİK PAZARLAMA SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

13.07.2016/424442

Ruhsat bedeli (3ay)
21.116,00 (1 ay)

433

VAN

201004621

POMZA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT

MADENCİLİK PAZARLAMA SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

29.05.2017/415239

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

434

VAN

20058739

VATAN MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

28/02/2018-410408

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

435

VAN

20058739

VATAN MADENCILIK LIMITED SIRKETI

13. Madde 1. fıkrası

06/09/2017 - 428832

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

436

YALOVA

20054918

DENIZ MADENCILIK INS. U VE PET.

ÜRÜ. ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S.

13. Madde 1.fıkra

29.12.2017 tarih ve 450316 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat iptal edilmiştir.

437

YOZGAT

200710565

YILMAZ MADEN END. NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

438

YOZGAT

200804865

KROMTAŞ İNŞ. GIDA TURZ. MAD.

İTH. İHR. TİC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

439

YOZGAT

20055558

UFUK GÜLER

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

440

YOZGAT

200807018

AKIN KOÇ

13. Madde 1.fıkra

16/08/2017-424949

21.925,00 (1 ay)

441

YOZGAT

48428

NEKIR ÇETINER

13. Madde 1.fıkra

24/09/2017-433976

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

442

YOZGAT

81924

CIHAN TUFAN

13. Madde 1.fıkra

26/09/2017-434514

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

443

YOZGAT

81925

CIHAN TUFAN

13. Madde 1.fıkra

26/09/2017-434513

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

444

YOZGAT

201200827

USTA MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26/09/2017-434517

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

445

YOZGAT

200905508

TCM İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK NAKLİYE-

HAFRİYAT PETROL GIDA TARIM VE HAYVAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

02.08.2017/422121

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

446

YOZGAT

69993

EMDA İNŞAAT SANAYİ VE MADEN TİC.LTD ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

31.07.2017/421719

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

447

YOZGAT

20055042

SORTAŞ MAD. İNŞ. TAAH. NAK. TUR.

 PET. ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

03.08.2017/422216

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

448

YOZGAT

201200827

USTA MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

26/02/2018-409473

25.098,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

449

YOZGAT

201200827

USTA MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ

TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

26/09/2017 - 434517

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

450

YOZGAT

200906286

CVK ENERJI DANISMANLIK MADENCILIK LIMITED SIRKETI

13. Madde 1. fıkrası

26/09/2017 - 434508

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

451

ZONGULDAK

200806834

ÖNERİ MÜHENDİSLİK MÜM. MÜŞ.

MAD. MAK. TAŞ. OR. ÜR. İT. İH. Tİ. LTD.ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

16.08.2017/425189

21.925,00 (1 ay)

Ruhsat bedeli (3ay)

452

ZONGULDAK

20059388

EMM DENIZ INSAAT MAD. SAN. VE TIC. LTD. STI

13. Madde 1.fıkra

29.05.2017 tarih ve 803784 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

453

ZONGULDAK

200803791

KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK

SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429483 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

5037/1-1

 

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2018, 14:37

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

Balıkesir escort Manisa escort Aydın escort Muğla escort Maraş escort Tekirdağ escort Çanakkale escort Trabzon escort Erzurum escort Mardin escort Van escort Şanlıurfa escort Nilüfer escort Şahinbey escort Darıca escort Sakarya mutlu son