Temizlik malzemeleri satın alınacak

Temizlik malzemeleri satın alınacak

Onikişubat Belediye Başkanlığı, toplam 24 kalem 4440 adet, 80 koli, 2200 paket temizlik malzemesi almak için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 18 Eylül 2019)

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF TÜRDE TEMİZLİK MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2019/445006

1-İdarenin

a) Adı: ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. NO:18 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası: 3442124646-160 - 3442124654

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: MUHTELİF TÜRDE TEMİZLİK MALZEMESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: TOPLAM 24 KALEM 4440 ADET, 80 KOLİ, 2200 PAKET TEMİZLİK MALZEMESİ (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. NO:18 Kat 2 (Onikişubat Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü) - ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ

ç) Süresi/teslim tarihi: Tüm ürünler işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihleri arasında; peyder pey teslim alınacaktır. İdarenin belirlediği ürünleri, gerekli gördüğü miktarda sipariş vermesinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde teslimi gerçekleşecektir.

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2020 tarihinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 03.10.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Onikişubat Belediyesi 2. Kat, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

banner451

banner452

banner454

banner455