Yüksek gerilim tesisi bakımı yaptırılacak

Yüksek gerilim tesisi bakımı yaptırılacak

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Yüksek gerilim tesisi bakım onarım ve işletme sorumluluğu hizmeti almak için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNİN BAKIM, ONARIM, İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/308696

1-İdarenin

a) Adresi: Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası: 3442237425 - 3442515100

c) Elektronik Posta Adresi: kahramanmaras@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım - 33 Kalem Yüksek Gerilim Tesislerinin Bakım, Onarım, İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı -Hizmet alımı (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir)

b) Yapılacağı yer: 1.Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü 2.Afşin Devlet Hastanesi 3.Andırın Devlet Hastanesi 4.Çağlayancerit Devlet Hastanesi 5.Göksun Devlet Hastanesi 6.Elbistan Devlet Hastanesi 7.Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 8.Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 9.Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 10.Pazarcık Devlet Hastanesi 11.Türkoğlu Devlet Hastanesi, 12.Ekinözü Devlet Hastanesi, 13.Nurhak Devlet Hastanesi, 14.İlçe Sağlık Müdürlüğü Binaları, 15.112 ASHİ İstasyonları

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati:25.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 05.07.2019

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 12:02

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner277

Canlı Skor

banner292